Hulp nodig bij financiele problemen?

Bij bewindvoering gaat het om heel persoonlijke belangen. Wij zullen op onafhankelijke, professionele wijze uw belangen behartigen.

Wat is bewindvoering?

Beschermingsbewindvoering is er voor personen die niet meer in staat is om de eigen belangen goed te behartigen. Meerderjarigen die door lichamelijke of geestelijke oorzaken of vanwege sociale omstandigheden niet meer in staat zijn hun financiële zaken zelfstandig te beheren, kunnen in aanmerking komen voor beschermingsbewindvoering. Met een onderbewindstelling wordt, een deel of het gehele vermogen van de cliënt beschermd. Dit beschermingsbewindvoering wordt uitgevoerd door de bewindvoerder.
Een bewindvoerder regelt samen met en voor de cliënt de financiële zaken en beheert samen met of voor de cliënt het vermogen welke onder bewind is gesteld door de kantonrechter. 

Wat zijn de taken van bewindvoerder?

Tot de normale werkzaamheden behoren:

• Intakegesprek en huisbezoek bij cliënt;
• Aanvragen bewind bij de rechtbank;
• Opstellen budgetplan;
• Betalen vaste lasten en overige rekeningen van de beheerrekening;
• Wekelijks huishoudgeld overmaken naar de leefgeldrekening van de cliënt;
• Sparen voor onvoorziene uitgaven en eigen risico zorgverzekering (noodzakelijke reserveringen);
• Eenvoudige belastingaangifte over het laatste belastingjaar;
• Aanvragen bijzondere bijstand;
• Aanvragen van uitkeringen en voorzieningen;
• Aanvragen huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag;
• Kwijtschelding verzoeken van heffingen;
• Aanvragen verzekeringen;
• Declaraties bij verzekeringen;
• Het treffen van eenvoudige betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast;
• Informeren en vragen beantwoorden van cliënt en betrokkenen;
• Contacten onderhouden met instellingen;
• Ontvangen en behandelen van financiële post;
• Jaarlijks verantwoording afleggen aan cliënt en rechtbank. 

Niet tot de normale werkzaamheden behoren (hiervoor zal DUS Bewindvoering, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening brengen):

• Regelen en afwikkelen van schuldregelingen bij problematische schulden;
• Belastingaangifte box 2 en 3;
• Ontruiming woning;
• Administratie voor PGB-budget;
• Ingewikkelde nalatenschappen;
• Begeleiden ontruimen van een woning;
• Frequent naar zitting kantonrechter;
• Meegaan naar WSNP-zitting /UWV / gemeente;
• Het doen van politieaangifte;
• Bewind bij ondernemingsactiviteiten;
• Verkoop onroerend goed of aandelen.

De bewindvoerder wordt in alle gevallen benoemd door de kantonrechter. Ze moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Deze controleert het werk van de bewindvoerder. 

Wat zijn de kosten voor bewindvoering?

De kosten voor bewindvoering worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK).

Wij spreken ook uw taal!

DUS Bewindvoering richt zich ook op cliënten met een buitenlandse afkomst en kan de financiële problematiek bij bijvoorbeeld Turkse mensen makkelijker benaderen en communiceren. Uit ervaring blijkt dat cliënten zich prettiger voelen wanneer ze zichzelf verstaanbaar kunnen maken.
Hierdoor als Turksebewind kunnen wij ingezet worden door hulpverlenende instanties en gemeenten om de cliënten beter te voorzien van goed uitleg over de financiële situatie en wet en regelgeving rondom beschermingsbewindvoering. DUS Bewindvoering is lid van de Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers  

Hieronder vindt u de benodigde download bestanden van
DUS Bewindvoering

  • DUS Bewindvoering Klachtenreglement VeWeVe

  • DUS Bewindvoering Aanmeldingsformulier

  •  Curatele bewind- en mentorschap

Neem nu contact op


@. info@dusbewindvoering.nl

T. 055 303 00 60 
   06 22 31 62 88

Postbus 2074
7301 BB Apeldoorn

Turkse bewindvoerder Apeldoorn Arnhem Zwolle Deventer Turkssprekend

Made with ‌

Drag and Drop Website Builder